İLÇEMİZİN EKONOMİSİ

 

İlçemizde ekonomik hayat tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.Son yıllarda tekstil üretimi yapan özel sektöre ait iki küçük Tekstil atölyesi kurulmuş ve üretim faaliyetleridevam etmekte olup yaklaşık 100 kişi bu alanda istihdam edilmiştir.İlçede nakliye, taşıma , orman ve tarımsal amaçlı kooperatifler mevcuttur.Sanayi sitesi sadece bölgesel amaçlı ihtiyaçları karşılayacak kadar gelişmiş üretim anlamında bir getirisiyoktur. Sadece onarım ve mahalli ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ekipman üretimi yapılmaktadır.Süt ve süt ürünleri değerlendiren peynir fabrikası ve süt toplama merkezi mevcuttur.

 

        İlçemiz Malmüdürlüğü bünyesinde bulunan vergi dairesine kayıtlı gerçek ve götürü usulde 239 mükellefi olup bunların 151 gerçek usul,88 basit usul mükelleftir. Kurumlar Vergisi Mükellefi 6 olup bunların 5 tanesi sermaye şirketidir. Muhtasar yükümlü sayısı ise 124'dür.Banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellef sayısı 1'dir.. 2007 Ekim ayı itibariyle toplam vergi tahakkuku 1.430.988,70 YTL, tahsilat ise, 1.207.928,45 YTL'dir.İlçemizin 2007 Ekim yılında cari yatırım ve transfer harcamaları ise, 2.203.035,35.YTL'dir.İlçemiz Malmüdürlüğüne bağlı 15 tahakkuk dairesi mevcut olup,2007 Ekim ayı sonu itibariyle yevmiye sayısı 3.325'dir.İlçemiz Malmüdürlüğünden 165 memur ve 1 işçi maaş almaktadır. İlçemizde mülkiyeti hazineye ait olup, iratlı 677, tahsisli 435 taşınmaz bulunmaktadır. 2007 Ekim sonuna kadar İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 5650 kişiye ayni ve nakdi yardımda bulunulmuş olup, bu amaca yönelik 157.302.002.000TL tutarında yardım yapılmıştır. İlçemiz ekonomisi tarım hayvancılık ile orman ürünlerine bağlıdır. İlçe esnafından oluşan küçük çapta bir sanayi alanı bulunmakla birlikte iki adet tekstil atölyesi faaliyetini sürdürmektedir. İlçemizde 55026 dekar kuru tarım alanı ile 9600 dekar sulu tarım alanı bulunmaktadır. Teşvikli yem bitkilerinin teşviki amacıyla 384 çiftçi başvuru yapmış olup,3.793 dekar alan ekimi yapıldı.Bu yıl ilçemizde 574,5 dekar ayçiçeği ekimi yapılmış 110 ton ayçiçeği teslim edilmiştir.Bu ekimden 51 çiftçi yararlanmıştır yılında doğrudan gelir desteği çalışmalarına 1281 çiftçimiz müracaat etmiş, Desteklemeye tabi alan olarak 60.906 dekar alan tespiti yapılarak 974.500.000.000.-TL tahakkuk ettirilmiştir. Hayvancılığı geliştirmek amacıyla 755 adet suni tohumlama yapılmıştır. İlçemizde 10 adet tarımsal kalkınma kooperatifi bulunmaktadır. İlçemizde sadece T.C.Ziraat Bankası vardır. İlçemiz İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü sahası toplamı 51023,5 hektar olup,bu alanın 30459 hektarı ormanlık,20564,55 hektarı ise ormansız alandır.Orman alanın 19420,5 hektarı prodüktif orman,11038,5 hektar alanı ise bozuk ormandır. İşletme Müdürlüğümüz hudutları içerisinde 24 köy, 1 İlçe ve bu İlçeye bağlı 9 mahalle bulunmaktadır. Bu köylerin tamamı yasal olarak orman içi köy hüviyetinde olup, kanuni haklardan istifade etmektedir. Orman İşletme Müdürlüğü dikili damga programı 40.000 M3 tür.Gerçekleşen dikili damga ise 38508 M 3 olup gerçekleşme durumu %96'dır.Bu dikili damgadan 16,725 M3 tomruk,278M3 maden direk,19 M3 sanayi odunu 6929 M3 kağıtlık odun olmak üzere toplam 23,951 M3 yapacak emval,625 ster yakacak odun,1454 ster ibreli lif-yonga odunu 2097 ster sterli emval üretilmiştir.Bu emvalleri üretmek için kesme,sürtme ,yükleme,nakliyat,istif işkollarında orman köylüsüne 1.081.312.887.000.TL ödeme yapılmıştır. Bu üretim emvallerden satış geliri olarak 2.769.320.144..000.TL para elde edilmiştir.Bu satış gelirinde üretim koruma giderleri,personel giderleri,makine,araç teçhizat giderleri,yatırım giderleri düşüldükten sonra toplam 1.051.079.000.000.TL kar elde edilmiştir. Üretim işleri orman köylüleri tarafından yapılmakta olup,mevsimlik işçilerden de yararlanılmaktadır.