İHSANGAZİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 

VAKFIN TARİHÇESİ          

İhsangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 13 Şubat 1989 yılında faaliyetine başlamıştır. Şuan vakıfta 1 Müdür, 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi,1 Yardımcı Görevli olmak üzere 3 kişi çalışmaktadır.

KURULUŞ AMACI

Fakru zaruret içerisinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne surette olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek, Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir[1].

KAPSAMI

3294 Sayılı Kanun Kapsamında; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı fakir ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayan ve bu kuruluşlardan geliri olmayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim öğretim imkânı sağlandığında, topluma faydalı hale getirilebilecek ve bu sayede üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım yapan bir kuruluştur[2].
Vakıftan Yardım Talebinde Bulunabilecek Kişiler
 1. İhsangazi  İlçesinde ikamet edenler,

 2. Kanunla kurulu herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayanlar,

 3. Düzenli bir geliri bulunmayanlar,

 4. Üzerine kayıtlı mal varlığı olmayanlar,

 5. Dul, yaşlı, yetim ve engelliler

 6.  Sosyal güvencesi olup hanedeki kişi başı geliri 392,49 TL nin altında olanlar

 
 
 
 
 
 SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARININ YAPTIĞI İŞ VE İŞLEMLER
 
DÜZENLİ MERKEZİ YARDIMLAR[3]
1-) ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI
Şartlı Eğitim Yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere verilir.
             Şartlı Eğitim Yardımı programına başvurular, okul öğrenim dönemlerine bakılmaksızın, yılın herhangi bir zamanında, resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. Başvurunun, öncelikli olarak MERNİS’teki kaydı çocuğun annesi olarak gözüken kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Hak sahibi anne, resmi nikâhlı olmayıp dini nikâhlı olsa bile, bu yardım programından faydalanabilir. 
            Annenin olmaması durumunda ise, başvurular çocuk ile aynı hanede yaşamak şartı ile baba tarafından ya da ailenin 18 yaşını doldurmuş herhangi bir ferdi tarafından yapılır. Anne ve babanın ayrılmış ya da ölü olduğu durumlarda, başvuru çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir. Çocuğun velayeti babada olup, çocuk adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde anne ile birlikte ikamet ediyor gözüküyorsa, anne başvuru yapıp çocuk için şartlı eğitim yardımı alır. Ancak, çocuğun yasal vasisi ile kalmaması durumunda adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde birlikte yaşadığı anlaşılan ve muhtaçlık durumuna uygun bulunan 18 yaş üstü öncelikli olarak 1. derece akrabası olmak şartı ile şartlı eğitim yardımı başvurusu alınabilir.
Şartlı Eğitim Yardımı programı kapsamında şartlar sağlandığı durumda her takip ayı için; ilköğretim erkek çocuklarına aylık 35 TL, ilköğretim kız çocuklarına aylık 40 TL, ortaöğretim erkek çocuklarına aylık 50 TL, ortaöğretim kız çocuklarına aylık 60 TL ödeme yapılır. Ödemeler, sadece okulun açık olduğu aylar için toplamda en fazla yıllık 10 ay üzerinden yapılır. Miktarlar aşağıdaki tabloda da verilmiştir.  

 

İLKÖĞRETİM
ORTAÖĞRETİM
Erkek
Kız
Erkek
Kız
35 TL
    40 TL 
50 TL
   60 TL
 
 
 
 
 
 
Şartlı Eğitim Yardımı programı, e-okul sisteminde okula gittiğine dair bilginin olması şartı ile, en erken 48 aylık yaşa sahip çocuklara verilir. Şartlı Eğitim Yardımı programı kapsamındaki yardım ödemesi, örgün eğitime devam etse bile, fayda sahibi 25 yaşını doldurduğu zaman kesilir. 
[1] 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
[2] 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
[3] Sağlık ve düzenli merkezi yardımlar daire başkanlığı tarafından hazırlanan düzenli merkezi yardımlara ilişkin uygulama kılavuzundan faydalanarak hazırlanmıştır.
 
2-)  ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI
Şartlı Sağlık Yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. Şartlı Sağlık Yardımı programında hak sahiplerine yalnızca, fayda sahibi çocukların veya gebe/lohusa bayanların Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık takip, kontrol ve izlem gibi bazı temel sağlık gerekliliklerini yerine getirmeleri koşuluyla ödeme yapılır. 
 Şartlı Sağlık Yardımı; Şartlı Çocuk Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Takip Ödemesi ile Şartlı Lohusalık Takip Ödemesinden oluşmaktadır.
Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında hak sahibi olabilmek için, fayda sahibi çocuk adına yardım başvurusu yapan kişinin, yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir. Şartlı çocuk sağlık yardım programı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının durumunun sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde yardımın Mütevelli Heyeti tarafından feshedilmesi gerekmektedir. Bunun dışında Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmese de;
a) Hak sahibinin vefat etmesi, 
b) Fayda sahibi çocuğun vefat etmesi,
c) Fayda sahibi çocuğun 72 ay yaşını geçmesi,
d) Hak sahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğu,
e) Hak sahibinin içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal güvenceli olduğu,
 f) Yardımı alan hak sahibi kişinin (ödeme yapılan kişinin) veya fayda sahibi kişinin ikametini ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı dışına taşıması, (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder), durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, Mütevelli Heyeti kararı aranmaksızın otomatik olarak feshedilir. 
 3-) ŞARTLI GEBELİK YARDIMI
Şartlı Gebelik Yardım Programı kapsamında hak sahibi olabilmek için, yardım başvurusu yapan kişinin yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekir.
Şartlı Gebelik Yardım Programı, hak sahibi gebe kadınların gebeliğin başlangıcından, doğum da dâhil olmak üzere, lohusalığın bitişine kadarki olan süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, yardım almaya hak kazanılan bir şartlı nakit yardım programıdır.
Bu kapsamda gebelik boyunca en fazla 9 aylık süreyle sınırlı olmak üzere, gebelik yardımı adı altında aylık 35 TL;  canlı ya da ölü doğum fark etmeksizin hastanede doğum yapılması şartıyla doğum takibi ödemesi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL; son olarak da canlı/ölü doğum fark etmeksizin gerçekleştirilen doğumdan sonra 2 aylık lohusalık süresince, lohusalık takibi ödemesi adı altında aylık 35 TL ödeme yapılır. Hak sahibinin gebeliğinin 9 aydan daha kısa sürmesi veya düşük yapılması durumunda, yalnızca doğum tarihine veya düşük yapılan tarihe kadar ödeme yapılır.
Şartlı Gebelik Yardım Programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve BSYHBS’ de gözükmediği durumlarda kadının gebeliğini ispatlar belge dışında herhangi bir belge istenmeyecektir. Başvuru, tercihen gebe kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, gebe kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranır. 
Şartlı gebelik sağlık yardım programından bütün takiplerini düzenli ve tam olarak yaptıranlar en fazla 315,00 TL (9 izlem X 35 TL= 315 TL) yardım ödemesi alabilmektedirler.
4-) ŞARTLI DOĞUM TAKİBİ ÖDEMESİ
Şartlı doğum takibi ödemesi, gebelik yardımlarının bir alt programı olup, gebe kadınların, doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri koşuluyla, tek sefere mahsus nakit yardım verilen şartlı bir ödemedir. Bu yardımda, gebe kadınlara doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri şartıyla, canlı ya da ölü doğum fark etmeksizin, bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL ödeme yapılır.
Bu yardımdan yararlanmak için, canlı veya ölü doğum olması fark etmeksizin doğumun hastanede gerçekleşmiş olması ve doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılmış olması gerekmektedir.
 Bu yardımdan faydalanmak isteyen kişinin şartlı gebelik yardımları kapsamında başvurusunun alınması gerekmektedir. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve BSYHBS’ de görünmediği durumlarda doğumun hastanede gerçekleştirildiğine dair resmi bir belge dışında herhangi bir belge istenmez.
 Daha önce şartlı gebelik yardımından faydalanmamış veya yardım programına ilk defa başvuracak kişiler doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 1 aylık süre içinde, resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı’na başvurur. Başvuru, tercihen doğum yapan kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, doğum yapan kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranır ve bu kişiye de şartlı doğum yardımı yapılır.
 Hâlihazırda, şartlı gebelik yardımında hak sahibi olan kişilerin ise, şartlı doğum takibi ödemesi hak sahibi olabilmeleri için ayrıca bir başvuru yapmayacaklardır. 
 Başvuru şartları ile ilgili diğer hususlar şartlı gebelik yardım programıyla aynıdır.
 
5-) ŞARTLI LOHUSALIK TAKİBİ ÖDEMESİ
Şartlı lohusalık takibi ödemesi, şartlı gebelik yardım programının bir alt ödeme programı olup gebe kadınların doğumdan sonraki meydana gelebilecek sağlık risklerini en aza indirmek amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırılması koşuluyla, ödeme hazırlanan bir yardımdır.
Şartlı lohusalık yardımı, şartlı gebelik yardım programına kayıtlı olan kadının doğumu hastanede gerçekleştirmesi şartıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda, canlı/ölü doğum gerçekleştirip gerçekleştirmemesine bakılmaksızın, gerçekleştirilen doğumdan sonra Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırması koşuluyla, aylık 35 TL olmak üzere en fazla iki ay ve toplamda en fazla 70 TL ödeme yapılmaktadır.
 Bu yardımdan faydalanmak isteyen kişinin şartlı gebelik yardımları kapsamında başvurusunun alınması gerekmektedir. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve BSYHBS’de gözükmediği durumlarda doğumun hastanede gerçekleştirildiğine dair resmi bir belge dışında herhangi bir belge istenmez.
Şartlı gebelik ya da şartlı doğum takip ödemesi kapsamında haksahibi olmayan ve yardım programına ilk defa başvuracak kişiler, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 1 aylık süre içinde, resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı’na başvurur. Başvuru, tercihen doğum yapan kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, doğum yapan kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranır ve bu kişiye de şartlı doğum yardımı yapılır.
Hâlihazırda, Şartlı Gebelik Yardımında hak sahibi olan kişilerin ise, şartlı lohusalık takibi ödemesi haksahibi olabilmeleri için ayrıca bir başvuru yapmayacaklardır. Lohusalık takip bilgisinin BSYHBS tarafından tespit edilmesi ile birlikte, şartlı gebelik yardımında hak sahibi olan kişi, otomatik olarak şartlı lohusalık takibi ödemesi için hak sahibi olacaktır. 
 Başvuru şartları ile ilgili diğer hususlar, şartlı gebelik yardım programıyla aynıdır.   
 
6-) EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIMLAR
Kadının son resmi nikâhlı eşi ile resmi  evliliği devam ederken  eşi vefat etmiş, hâlihazırda evli olmayan, kendisi ya da içinde bulunduğu hanedeki herhangi bir kişi kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, fakir ve muhtaç durumda olduğu MH kararıyla tespit edilen kadınlar bu yardım programından faydalandırılır. 
 Bu yardım programından yararlanmak isteyen kadın için herhangi bir yaş şartı aranmaz. Bu yardım programından faydalanmak için, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 364 ve devamı maddelerinde ifade edilen nafaka yükümlülüğü şartı aranmaz. 
            Eşi vefat eden kadın, eşinin ölümünden önce eşiyle resmi olarak boşanmışsa, bu yardım programından yararlanamaz. Koca ile kadın arasında boşanma davası devam ederken yani, mahkeme kararı kesinleşmeden koca vefat etmişse, kadın kişi bu yardım programından faydalanır.  
            Başvuru yapan kadın, çocuklarından ayrı yaşıyorsa ve sadece onların sağlık güvencelerinden yararlanıyorsa (sağlık provizyonu yakınından dolayı verilmişse), MH tarafından muhtaç kabul edilmesi kaydıyla, bu yardım programından faydalanır. 
Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programından faydalanamaz. Ayrıca, huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından karşılandığından, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz.
Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır.  Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. 
Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programına başvuru, tercihen eşi vefat eden kadının kendisi veya zaruret halinde kendisi adına (ilgili belgeler hak sahibi tarafından doldurulmak üzere) 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır.
Ödemeler iki ayda bir 250,00TL. olmak üzere toplam 500,00TL. PTT aracılığıyla hak sahibine ödenir. Ödeme ayları 2., 4., 6., 8., 10., 12.,  şeklindedir.
 Düzenli olarak Vakfımızdan Muhtaç Asker Aylığı alanlar her iki aylığı aynı anda alamamaktadır.
 
7-) ÖKSÜZ YETİM YARDIMI
Öksüz/yetim yardım programında, şartları sağlayan hak sahibi kişilere, çocuk başına aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir. Ödemeler, programın hak sahibinin banka/PTT hesabına yapılır.
Hanede birden fazla öksüz/yetim bulunması durumunda, her bir öksüz/yetim için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir çocuğa ayrı ödeme oluşturulur.
Öksüz/yetim yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’ lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. 
Öksüz/yetim yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun, çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir. 
Çocuğun yasal vasisi olmaması veya yasal vasinin çocukla birlikte aynı hanede yaşamaması durumunda, başvurular çocukla birlikte aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü akrabası tarafından yapılır.
Öksüz/yetim yardım programından yararlanabilmek için fayda sahibi çocuğun; 
a) 18 yaşını doldurmamış olması,
 b) Annesi, babası veya her ikisinin de vefat etmiş olması,
c) Bekâr olması,
 d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalanmaması,
 e) Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması, 
f) Diğer kurum ve kuruluşlardan, yetim veya öksüz olmaktan dolayı benzeri yardımlardan faydalanmaması, 
g) Asker çocuğu yardım programı kapsamında fayda sahibi olmaması, 
h) Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,
 i) 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması, 
j) 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir. 
Öksüz/yetim yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuğun, hem annesi hem babası ölmüşse, öksüz/yetim yardım programından, yalnız birisi (öksüz veya yetim) üzerinden faydalanır. Bu programdan yararlanan fayda sahibi çocuktan eğitim ve öğretime devam etme şartı aranmaz. 
Öksüz/yetim yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuğun, şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması bu yardım programından faydalanmasına engel teşkil etmez.
Öksüz/yetim yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin; 
a) Fayda sahibi çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmesi,
b) İkamet ettiği hanede sosyal güvenceli kişinin bulunmaması,
 c) 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi,
d) Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması gerekmektedir.
 
8-) MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI
            Askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, hâlihazırda sosyal güvencesi olmayan; fakir ve muhtaç durumda olduğu mütevelli heyeti kararıyla tespit edilen, resmi nikâhlı eşi veya anne/babası bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programından faydalandırılma sırasıyla; askerin eşi, anası ve babası ile sınırlandırılmıştır. Askerin kendisi, kardeşleri, büyük anne ve büyük babası vb. gibi yakınları bu yardım programından yararlanamaz.
            İlçe sınırındaki bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardımı kabul edilen, hak sahibinin, ilçe dışına taşınma durumunda, daha önce kabul edilen yardımlar hak niteliğinde olmayıp, bağlı bulunduğu İlçe Vakıflarından tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.
Ödemeler iki ayda bir 250,00TL. olmak üzere toplam 500,00TL. PTT aracılığıyla hak sahibine ödenir. Düzenli Merkezi ödeme yardımı olarak Vakfımızdan Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Aylık alanlar, Muhtaç Asker Aylığına başvuru yapamamaktadır.
 
 
9-) MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI
Asker çocuğu yardım programından yararlanabilmek için fayda sahibi çocuğun; 
a) 18 yaşını doldurmamış olması,
 b) Babasının askerde olması, 
c) Bekâr olması, 
d)  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalanmaması,
 e) Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması, 
f) Diğer kurum ve kuruluşlardan, babasının askerde olması nedeniyle benzeri yardımlardan faydalanmaması,
 g) Öksüz/yetim yardım programı kapsamında fayda sahibi olmaması, 
h) Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,
 i) 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması,
  j) 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir.
Asker çocuğu yardım programında şartları sağlayan hak sahibi kişiye aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir. Ödemeler, programın hak sahibinin banka/PTT hesabına yapılır.
Hanede birden fazla asker çocuğu bulunması durumunda, her bir çocuk için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir çocuğa ayrı ödeme oluşturulur.  
Asker çocuğu yardım programına başvuru, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından (MAAY) asker eşi olarak faydalanan kişi tarafından yapılır. Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı Programı kapsamındaki asker anne ve babası bu programa başvuru yapamaz.
Asker çocuğu yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. 
 
10-) ENGELLİ YARDIMI
%40-69 Arası Engelli Aylığı
%40-69 Arası Engelli Aylığı yardımından yararlanabilmek için fayda sahibinin;
 • 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olması,

 • %40-%69 arası engeli olması,

 • Başvuru yapacak kişinin hane içerisinde kişi başı geliri; 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası muhtaçlık sınırı olan 392,49 TL’nin altında olması gerekmektedir.

 
Engelli Oranı
Aylık Miktarı
Üç Aylık Miktarı
%40-%69 arası engelli
342,92 TL
1028,76 TL
 
 
 
%70 ve Üzeri Özürlü Aylığı
%70 ve Üzeri Engelli Aylığı yardımından yararlanabilmek için fayda sahibinin;
 • 18 yaşından büyük olması

 • %70 ve üzeri engel oranına sahip olması,

 • Başvuru yapacak kişinin hane içerisinde kişi başı geliri; 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası muhtaçlık sınırı olan 392,49 TL’nin altında olması gerekmektedir.

 • Engelli Oranı
  Aylık Miktarı
  Üç Aylık Miktarı
  %70 ve üzeri engelli
  489,88 TL
  1.469,64TL.
18 Yaş Altı engelli Yakını Aylığı
18 Yaş Altı engelli Yakını Aylığı yardımından yararlanabilmek için fayda sahibinin;
 • Fiilen bakımını gerçekleştirdiği, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşından küçük, en az %40 ve üzeri özürlü yakını olması

 • Başvuru yapacak kişinin hane içerisinde kişi başı geliri; 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası muhtaçlık sınırı olan 392,49 TL’nin altında olması gerekmektedir.

Engelli Oranı
Aylık Miktarı
Üç Aylık Miktarı
Engelli Aylığı Yakını (18 yaş altı)
326,59 TL
979,77 TL.
 
 
 
11-) YAŞLI AYLIĞI
Yaşlı  Aylığı yardımından yararlanabilmek için fayda sahibinin;
 • 65 yaşını doldurmuş olması,

 • Başvuru yapacak kişinin kendisi ve eşinin kişi başı geliri,  01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası muhtaçlık sınırı olan 392,49 TL’nin altında olması gerekmektedir.

65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.
Bu kanun kapsamında engelli ve 65 yaş yaşlılık aylığı bağlanan kişilere 3 ayda bir olmak üzere mart, haziran, eylül, aralık aylarında PTT aracılığıyla ödeme yapılır.
 
Aylık Miktarı
Üç Aylık Miktarı
Yaşlı Aylığı
228,35 TL
685,05 TL.
 

 

İlçe sınırındaki bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardımı kabul edilen, hak sahibinin, ilçe dışına taşınma durumunda, daha önce kabul edilen yardımlar hak niteliğinde olmayıp, bağlı bulunduğu İlçe Vakıflarından tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir
2-) DİĞER YARDIMLAR
1-) AİLE YARDIMLARI
Bu yardım kapsamında geliri 392,49 TL’nin altında olan ve muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen ailelere Gıda Yardımı, Giyim Yardımı ve Diğer aile yardımı kapsamında yardımlar yapılır. (Sosyal güvencesi olanlar için muhtaçlık sınırı 392,49 TL; sosyal güvencesi olmayanlar için muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
2-) AFET YARDIMLARI (Aşırı Yağış, Sel-Su Baskınları, Yangın, Deprem Yardımı)
Aşırı yağış, sel su baskınları, yangın ve deprem dolayısıyla zarar gören ve muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen ailelere; ev eşyası yardımı, ev onarım yardımı, ev yapım yardımı ve kira yardımları yapılabilir.
Ev yapın ve onarımlarda 7.500,00 TL ve üzeri yardımlar için tapu kaydı ve muhtaçlık sınırı baz alınarak yardım yapılır. Acil ihtiyaçlar için ilk 1 aylık süre içinde muhtaçlığa bakılmaksızın yardım yapılabilir. (Sosyal güvencesi olanlar için muhtaçlık sınırı 392,49 TL; sosyal güvencesi olmayanlar için muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
3-) BARINMA YARDIMLARI
Geliri 392,49 TL’nin altında olan ve muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen ailelere ev eşyası yardımı, ev onarım yardımı, ev yapım yardımı ve kira yardımları yapılabilir. (Sosyal güvencesi olanlar için muhtaçlık sınırı 392,49 TL; sosyal güvencesi olmayanlar için muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
4-) SAĞLIK YARDIMI
Geliri 392,49 TL’nin altında olan ve muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen ailelere; katılım payı yardımı, acil hastane gideri yardımı, özel sağlık kurumları tedavi yardımı yapılabilir. (Sosyal güvencesi olanlar için muhtaçlık sınırı 392,49 TL; sosyal güvencesi olmayanlar için muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
5-) EĞİTİM YARDIMLARI
Geliri 392,49 TL’nin altında olan ve muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen ailelerin çocuklarına eğitim yardımı yapılabilir. (Sosyal güvencesi olanlar için muhtaçlık sınırı 392,49 TL; sosyal güvencesi olmayanlar için muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
6-) ENGELLİ ARAÇ YARDIMLARI
Geliri 392,49 TL’nin altında olan ve muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen engelli bireylere; akülü engelli aracı, tekerlekli engelli aracı, engelli araç, cihaz, protez yardımlarında bulunulabilir. (Sosyal güvencesi olanlar için muhtaçlık sınırı 392,49 TL; sosyal güvencesi olmayanlar için muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
7-) HAZIRLIK KURSLARINA YÖNELİK YARDIMLAR
Geliri 392,49 TL’nin altında olan ve muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen ailelerin çocuklarına; ortaöğretime hazırlık yardımı, üniversiteye hazırlık yardımı yapılabilir. (Sosyal güvencesi olanlar için muhtaçlık sınırı 392,49 TL; sosyal güvencesi olmayanlar için muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
8-) İLAÇ YARDIMI
Geliri 392,49 TL’nin altında olan ve muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen ailelere ilaç yardımı ve ithal izni olmayan ilaç yardımında bulunulabilir. (Sosyal Güvencesi olanlar için Muhtaçlık sınırı 392,49 TL; Sosyal Güvencesi olmayanlar için Muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
9-) İSTİHDAM YARDIMI
Geliri 392,49 TL’nin altında olan ve muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen ailelere; işe başlama yardımı ve işe yönlendirme yardımı yapılabilir. (Sosyal güvencesi olanlar için muhtaçlık sınırı 392,49 TL; sosyal güvencesi olmayanlar için muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
10-) ÖĞRENCİ BARINMA YARDIMI
Geliri 392,49 TL’nin altında olan ve muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen ailelerdeki öğrencilere; barınma yardımı, taşıma yardımı, yemek yardımı yapılabilir. (Sosyal güvencesi olanlar için muhtaçlık sınırı 392,49 TL; sosyal güvencesi olmayanlar için muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
11-) ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR
Bu yardım kapsamında Mütevelli Heyetince gerekli görülen hallerde aşevi yardımı, terör zararı yardımı yapılabilir.
 
 
12-) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM BORCU YARDIMI
Mütevelli Heyet Kararı ile muhtaçlığı tespit edilen yardım yapılması halinde emekli olabilecek kişilere yardım yapılabilir. (Sosyal güvencesi olanlar için muhtaçlık sınırı 392,49 TL; sosyal güvencesi olmayanlar için muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
13-) TEK SEFERLİK YARDIM
Küçük bir yardım yapıldığında topluma faydalı hale getirilebilecek ve bu sayede üretken duruma geçirilebilecek Mütevelli Heyet Kararı ile muhtaçlığı ve ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere bu kapsamda tek sefere mahsus olmak üzere yardım yapılabilir. (Sosyal güvencesi olanlar için muhtaçlık sınırı 392,49 TL; sosyal güvencesi olmayanlar için muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
14-) YABANCI YARDIMI
Mütevelli Heyet Kararı ile muhtaçlığı tespit edilen ülkemizdeki yabancılara ve kamp dışında yaşayan Suriyelilere bu kapsamda yardım edilebilir. (Sosyal güvencesi olanlar için muhtaçlık sınırı 392,49 TL; sosyal güvencesi olmayanlar için muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
15-)YAKACAK YARDIMI
Geliri 392,49 TL’nin altında olan ve muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı ile tespit edilen ailelere; TKİ kömür yardımı ve diğer yakacak yardımları yapılabilir. (Sosyal güvencesi olanlar için muhtaçlık sınırı 392,49 TL; sosyal güvencesi olmayanlar için muhtaçlık sınırı 549,00 TL’dir)
 
5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAGLIK SİGORTASI KANUNU
          28 Aralık 2011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Genel Sağlık Sigortası ( GSS) Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ doğrultusunda, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendinin ( 1 ) numaralı alt bendi ile ( g) bendinde belirtilen kişilerin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının tespiti 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Vakıflar tarafından yürütülmektedir.
Sağlık Güvencesi olmayan ve bir yakınının sağlık güvencesinden faydalanmayan kişiler Genel sağlık sigortası yaptırmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilir. Vakıflar tarafından yapılacak gelir tespitinde,
01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında ödenecek genel sağlık sigortası GSS  prim tutarları aşağıda belirtilmiştir.
 

 

GELİR KODU
KİŞİ BAŞI AYLIK
GELİR DURUMU
GELİR ARALIĞI
(TL)
PİRİM MİKTARI
PRİM DURUMU
G0
Brüt askeri ücretin 1/3 ünün altında ise
0-549.00
65.88TL Primi Bakanlığımız tarafından ödenenler
G1
Brüt askeri ücretin 1/3 ü ile askeri ücret arasında ise
549.00-1647.00
65.88TL Primi Şahıslar tarafından ödenenler
G2
Brüt askeri ücret ile askeri ücretin iki katı arasında ise
1.647.00-3294.00
197.64 TL Primi Şahıslar tarafından ödenenler
G3
Brüt askeri ücretin iki katından fazla ise
3.294.00 ve üzeri
395.28 TL Primi Şahıslar tarafından ödenenler
 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
YARDIM TÜRLERİ
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1
Aile Yardımları
Gıda Yardımı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)   
Giyim Yardımı
Diğer Aile Yardımı
2
Aşırı Yağış, Sel-Su Baskınları,Yangın, Deprem Yardımı
Ev Eşyası Yardımı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)                               >Hasar Tespit Raporu, Yangın Raporu vb.
Ev Onarım Yardımı
Ev Yapım Yardımı
Kira Yardımı
3
Barınma Yardımları
 
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)                   >Tapu (Kabul Edilmesi Durumunda Ev Yapılacak  Yere Ait)
4
Sağlık Yardımı
Katılım Payı Yardımı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu ( Başvuru Sırasında)
Acil Hastane Gideri Yardımı
Özel Sağlık Kurumları Tedavi Yardımı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)                                    >Durumu İspatlayıcı Belge
5
Diğer Afet Yardımları
Ev Eşyası Yardımı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru Formu (Başvuru Sırasında)                                     >İlgili Afet Hakkında Rapor
Ev Onarım Yardımı
Ev Yapım Yardımı
Kira yardımı
6
Eğitim Yardımları
Eğitim Yardımları
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)                                                                 >Öğrenci belgesi
Şartlı Bağışlardan Yapılan Eğitim Yardımları
Diğer Eğitim Yardımları
7
Engelli  Araç Yardımları
Akülü Engelli Aracı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)                      >Talep Edilen Tıbbi Cihazı Kullanabilir Raporu
Tekerlekli Engelli Aracı
Engelli Araç,Cihaz, Protez Yardımı
Diğer Engelli Yardımları
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)
8
Hazırlık Kurslarına Yönelik Yardımlar
Ortaöğretime Hazırlık Yardımı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)
Üniversiteye Hazırlık Yardımı
9
İlaç Yardımı
İlaç Yardımı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)
İthal İzni olmayan ilaç Yardımı
10
İstihdam Yardımı
İşe Başlama Yardımı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)
İşe Yönlendirme Yardımı
11
Öğrenci Barınma Yardımı
Öğrenci Barınma Yardımı
>Talebe İlişkin dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)
Öğrenci Taşıma Yardımı
Öğrenci Yemek Yardımı
12
Özel Amaçlı Yardımlar
Aşevi Yardımı
>Talebe ilişkin dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)
Terör Zararı Yardımı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)                       >Zarar Tespit Tutanağı
Diğer Özel Amaçlı Yardımlar
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)
13
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borcu Yardımı
 
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)                    >Prim borcuna dair SGK dan alınan belge
14
Tek Seferlik Yardım
 
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)                                                               >Başvuru yapan öğrenciyse öğrenci belgesi                                                                                                
15
Yabancı Yardımı
Yabancı Yardımı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)
Kamp Dışı Suriyelilere Yardım
16
Yakacak Yardımı
TKİ Kömür Yardımı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)
Diğer Yakacak Yardımları
 
DÜZENLİ MERKEZİ YARDIMLAR
 
17
Şartlı Yardım
Şartlı Eğitim Yardımı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)                     >Hak Sahibi Sözleşmesi (Başvuru Sırasında)
Şartlı Sağlık Yardımı
Şartlı Gebelik Yardımı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)
Lise Teşvik Ödemesi
18
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımlar
 
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)                     >Hak Sahibi Sözleşmesi (Başvuru Sırasında)
19
Öksüz Yetim Yardımı
 
20
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
 
21
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
 
22
Engelli Yardımı
%40-69 Αrası Engelli Aylığı
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)                >Engelli Raporu
% 70 ve Üzeri Engelli  Aylığı
18 Yaş Altı,Engelli Yakını Aylığı
23
Yaşlı Aylığı Yadımı
 
>Talebe İlişkin Dilekçe                                        >Başvuru  Formu (Başvuru Sırasında)