Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde 1  Müdür, (1) VHKİ,(1)Bilgisayar İşletmenliği, (1) Yardımcı Hizmetler ve (1) Şoför kadrosu bulunmaktadır. Bunlardan şoför kadrosu boş  olmak üzere toplam (4) personel bulunmaktadır. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Kadrosunda 1 personel ve Yardımcı Hizmetler Kadrosunda  1 personel  olmak üzere toplam üç kişi  görev yapmaktadır.
        Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Valilik Bürolarına verilen Hizmetler İlçelerde Kaymakamlık Yazı İşleri Bürosunca Yürütülür.
        Afet ve Durum  Müdürlüğü ile Planlama  Uzmanlıklarının kurulmadığı ilçelerde bu birimlerin görevleri  de Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülür.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İŞ VE İŞLEMLER
1.    Evrak Dağıtım ve havale,evrak kabul memurluklarıyla ilgili düzenleme ve görevlendirmeler.
2.      Evrak akımı ile  ilgili sayısal bilgiler  
3.      Mevzuat (kanun,KHK vs.) yayımı, ilamı ve uygulanmasının izlenmesi 
4.      Valilik ve Kaymakamlık  Büroları Kuruluş ,görev ve çalışması ile ilgili uygulama ve düzenlemeler 
5.      İmza sirküleri ,devir teftiş işleri
6.      Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma 
7.      Genel İdare ve bölgesel kuruluşlar ,kit, özel iş yerleri gözetim ve denetimi ile ilgili işler
8.      Vakıflarla ilişkiler(sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı)
9.      Tabii afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri 
10.    Tüketici Hakem Heyeti kararları
11.    İdare Kurulu İşlemleri 
12.    Kararlar ile ilgili işler 
13.    Disiplin kurulu kararları ve disiplin işlemleri 
14.    Bayındırlık ve imar işleri 
15.    Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili mevzuat uygulamalar
16.    Muhtaçlık ve bakım belgeleri 
17.    Envanter çalışmaları 
18.    Seçimlerle ilgili iş ve işlemler 
19.    İdare ve Denetim Bürosu İşlemleri 
20.   Çevre ile ilgili işlemler 
21.   Personel İşleri 
22.   Genel İşler 
23.   Özel Kalem ve Protokol İşleri 
24.   Basın ve Halkla İlişkiler 
25.   Sivil Toplumla İlişkiler İş ve İşlemleri
26.   Sivil Savunma Hizmetleri işleri 
27.   Araştırma –Planlama ve Koordinasyon işleri 
28.  Diğer iş ve işlemler (Bimer- İnsan Hakları-Bilgi Edinme-İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlarına ait iş  ve işlemler vs)